• Zone No. 43 - Street No. 819 - Building No. 41, Doha, Qatar
  • Al Markhiya St, Doha, Qatar

Devices

Morpheus Bodytite

Morpheus Bodytite

Lefis

Lefis

Beyond Polus

Beyond Polus

Frax Pro

Frax Pro

Spectra

Spectra

Plexer

Plexer

Hydra Facial

Hydra Facial

Waterlase

Waterlase

Shock Wave

Shock Wave

Hifo

Hifo

Tulip

Tulip

Thunder

Thunder

Sculptiris Laser

Sculptiris Laser

Emsculpting

Emsculpting

Cryolipolysis

Cryolipolysis

Candela

Candela